IRENE PASCUAL + PATRICK MORARESCU

 

L’art és una forma d’experimentar la realitat, un procés d’abstracció des de la nostra experiència cap a noves maneres de significar que doten el nostre intel·lecte de llacunes, forats negres o sistemes no acabats.

Amb l’art obrim la nostra ment a noves associacions i noves interpretacions del Real. L’oposició “presència / absència» implica que hi ha alguna cosa que falta, i és en aquesta falta del nostre enteniment, on les nostres ments esdevenen lliures i comença l’experiència estètica.

El nostre treball artístic busca els espais buits de la lògica, la informació errònia que posada en contrast crea un cosmos nou i personal. A través de les nostres pintures, dibuixos, fotografies, objectes i performances oferim la nostra més intima confusió.

Les nostres eines són:
HUMOR El riure és una eina molt potent per a la comunicació i provoca introspecció i autoreflexió,
VERITAT el principi d’autenticitat NO NARRATIVA no busquem representar sinó crear una nova realitat amb els seu propi sistema de lleis i valors ENCREUAMENT DE DISCIPLINES trencar barreres entre tècniques i gèneres
COL·LABORACIÓ utilitzar el poder del treball en equip, aprendre i intercanviar experiències PRÀCTICA fer!

Irene Pascual (ESP)
Pintura, Performance, Instal.lació
http://www.irenepascual.com

Patrick Morarescu (GER)
Fotografia, Collage, Instal.lació
http://www.morarescu.de

________

El arte es una forma de experimentar la realidad, un proceso de abstracción desde nuestra experiencia hacia nuevas maneras de significar que dotan nuestro intelecto de lagunas, agujeros negros o sistemas no acabados.

Con el arte abrimos nuestra mente a nuevas asociaciones y nuevas interpretaciones de lo Real. La oposición «presencia / ausencia» implica que hay algo que falta, y es en esta falta de nuestro entendimiento, donde nuestras mentes devienen libres y comienza la experiencia estética.

Nuestro trabajo artístico busca los espacios vacíos de la lógica, la información errónea que, puesta en contraste, crea un cosmos nuevo y personal. A través de nuestras pinturas, dibujos, fotografías, objetos y performances ofrecemos nuestra más íntima confusión.

Nuestras herramientas son:
HUMOR la risa es una herramienta muy potente para la comunicación y provoca introspección y autorreflexión
VERDAD el principio de autenticidad NO NARRATIVA no buscamos representar sino crear una nueva realidad con su propio sistema de leyes y valores CRUCE DE DISCIPLINAS romper barreras entre técnicas y géneros
COLABORACIÓN utilizar el poder del trabajo en equipo, aprender e intercambiar experiencias PRÁCTICA hacer!

Irene Pascual (ESP)
Pintura, Performance, Instalación
http://www.irenepascual.com

Patrick Morarescu (GER)
Fotografía, Collage, Instalación
http://www.morarescu.de

________

Art is a form of experimenting reality, a process of abstraction from our experience to new ways of meaning that bring our intellect towards gaps, black holes or non finished systems.

With art we open our minds to new associations, to new interpretations of the Real. The opposition “presence/absence” implies that something is missing, and it is in this missing of our understanding where our minds become free and the aesthetic experience begins.

Our work searches the empty spaces of the logic, erroneous information that put together as a whole create a new and personal cosmos. Through our paintings, drawings, photos, objects and performances we offer our most intimate confusion.

Our tools are:
HUMOR Laugh is a very powerful tool for communication and to provoke introspection and self-reflection-
TRUTH the principle of authenticity- NO NARRATIVE not trying to represent but creating a new reality with it owns rules and principles- CROSS DISCIPLINARITY break barriers between techniques and genres-
COLLABORATION use the power of teamwork, learning and exchanging experiences- PRACTICE do!

Irene Pascual (ESP)
Painting, Performance and Installation
http://www.irenepascual.com

Patrick Morarescu (GER)
Photography, Collage, Performance, Installation
 http://www.morarescu.de

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies